AVISO LEGAL

Este Aviso Legal establece as condicións de uso do Sitio Web. O uso do mesmo atribúe ao navegador a condición de Usuario, o que implica a adhesión e compromiso de cumprir todas e cada unha das condicións contidas neste Aviso Legal, na versión publicada no momento en que se acceda. recoméndase ler atentamente este Aviso Legal cada vez que acceda ao Sitio Web. Estas Condicións serán de aplicación independentemente da existencia doutras condicións específicas aplicables a determinados servizos prestados no Sitio Web.

Datos identificativos do prestador do servizo

Denominación: VESTEL HOLLAND B.V. SUCURSAL EN ESPAÑA (en diante, VESTEL)

Enderezo: Paseo doce Estrellas, 2 - piso 3 A, Madrid, 28042 , Madrid.

CIF: W0098121G

Inscrita no Rexistro Mercantil, Tomo 42.408, Libro 0, Folio 162, Sección 8, Folla M-750576, Inscrición ou anotación: 1, Ano Pre. 2021.

Contacto: VESTEL acolle con antelación calquera tipo de suxestión, rectificación ou comentario que contribúa a evitar ou corrixir calquera tipo de incidencia ou irregularidade no Sitio Web da forma máis rápida e eficaz posible. As ditas comunicacións pódense enviar por correo electrónico vestel@vestel.es.

Termos e condicións de uso

Os termos e condicións recollidos neste Aviso Legal serán de aplicación a todas aquelas páxinas que aparezan dentro do Mapa do sitio, que son as únicas incluídas neste sitio web.

O acceso a este Sitio Web é responsabilidade exclusiva dos Usuarios e implica a aceptación destes termos e condicións de uso. A utilización de determinados servizos tamén implicará a aceptación, sen reservas, das normas ou instrucións particulares que VESTEL poida establecer en cada momento con carácter específico, substitutivo ou complementario ás presentes condicións xerais.

O Usuario deberá facer un uso lícito deste sitio web e dos seus servizos de acordo coas presentes condicións de uso e coa lexislación vixente.

VESTEL poderá modificar unilateralmente os termos e condicións de uso deste sitio web mediante a súa publicación neste aviso legal, e entrarán en vigor a partir do momento da súa publicación.

Navegación

Aínda adoptando as medidas técnicas ao seu alcance, VESTEL non se fai responsable nin garante que o acceso ao Sitio Web sexa ininterrompido ou libre de erros. Tampouco se responsabiliza nin garante que o contido ou software ao que se pode acceder a través do Sitio Web estean libres de erros ou causen danos. En ningún caso VESTEL será responsable das perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que se deriven do acceso e navegación polo Sitio Web, incluídos, a título enunciativo e non limitativo, os ocasionados aos sistemas informáticos ou os ocasionados pola introdución de virus. .

VESTEL non se fai responsable dos danos que se poidan ocasionar aos Usuarios polo uso indebido do Sitio Web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, faltas ou defectos nas telecomunicacións que se poidan producir mentres o Usuario está a navegar por elas.

Acceso e seguridade

O acceso aos servizos transaccionais e aos que inclúen a captura de datos persoais realízase nun entorno seguro mediante o protocolo SSL (Secure Socker Layer) de 128 bits. O servidor seguro establece unha conexión para que a información se transmita cifrada. Isto garante que o contido transmitido só sexa intelixible para o ordenador cliente e o servidor VESTEL. O Usuario pode verificar que se atopa nun entorno seguro se aparece un cadeado pechado na barra de estado do seu navegador. A garantía de seguridade dos nosos servidores está avalada por un certificado emitido polo noso provedor de servizos web. Este certificado garante que o cliente está a comunicar os seus datos a un servidor VESTEL e non a un terceiro que intente suplantar a súa identidade.

Novidades e modificacións no sitio web

A información que aparece no Sitio Web está actualizada na data da súa última actualización. VESTEL non se fai responsable da actualidade e adecuación da información contida nel.

O Sitio Web non poderá ser alterado, cambiado, modificado ou adaptado polo Usuario. VESTEL resérvase o dereito de realizar as actualizacións, cambios e modificacións que considere oportunas, podendo utilizar tal poder en calquera momento e sen previo aviso.

Blog e foros de opinión

As mensaxes, comentarios, datos ou opinións expresados ​​no Blog ou foros de opinión que se poidan habilitar no Sitio Web almacénanse tal e como están, para o único servizo ao que están destinados, que é informar, opinar e servir de contacto entre os Usuarios. VESTEL non se fai responsable nin se identifica cos comentarios ou opinións expresadas nos foros por calquera Usuario.

Non se admitirán intervencións no Blog nin nos foros con referencias a temas racistas ou sexistas, nin se admitirá ningunha intervención que derive de aspectos persoais, xa sexa mediante insultos, comentarios, críticas non construtivas ou meras alusións que poidan vulnerar o dereito. á privacidade dos Usuarios deste sitio web ou de persoas ou entidades alleas a el. Calquera Usuario poderá denunciar a existencia deste tipo de intervencións comunicándose a vestel@vestel.es.

Non está permitido utilizar o Blog ou foro para realizar spam, publicidade fóra do tema, capturar enderezos de correo electrónico ou calquera tipo de acción ilegal.

A responsabilidade das informacións e actividades realizadas no foro son exclusivamente do Usuario, eximíndose a VESTEL de calquera responsabilidade derivada das mesmas se son ilegais ou danan bens ou dereitos de terceiros. VESTEL resérvase o dereito de cancelar, cancelar, eliminar calquera comentario ou denegar o acceso a calquera Usuario que incumpra esta normativa ou sexa ilegal. Non obstante, de conformidade co artigo 16 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, VESTEL non se fai responsable da información nin dos comentarios que inclúan os Usuarios.

Cando VESTEL teña coñecemento efectivo de que a actividade ou información almacenada é ilegal ou que dana bens ou dereitos dun terceiro, procederá á súa retirada de inmediato.

Queda prohibida a reprodución dos contidos do Blog ou foro de opinión sen autorización previa.

Propiedade Intelectual e Industrial

Este sitio web, o seu código fonte e os contidos protexidos pola Lei de Propiedade Intelectual. Non poderán ser explotados, reproducidos, distribuídos, modificados, comunicados publicamente, cedidos ou transformados, salvo autorización expresa dos titulares dos dereitos.

O deseño, imaxes, etiquetas, signos distintivos, nome comercial, marcas, logotipos, produtos e servizos contidos neste sitio web están protexidos pola Lei de Propiedade Industrial.

VESTEL é titular ou licenciatario de todos os dereitos sobre os contidos deste Sitio Web e posúe lexitimamente exclusivamente os dereitos de explotación sobre os mesmos, agás aqueles dereitos de determinados provedores cos que se asinou o correspondente contrato para a subministración de contidos e estean protexidos por normativa nacional e internacional de propiedade intelectual e industrial e as presentes condicións tamén lles serán de aplicación.

O acceso a este Sitio Web non outorga aos Usuarios ningún dereito nin titularidade sobre os dereitos de propiedade intelectual ou industrial nin sobre os contidos que alberga. Os Usuarios que accedan a este Sitio Web non poderán copiar, modificar, distribuír, transmitir, reproducir, publicar, ceder ou vender os citados elementos nin crear novos produtos ou servizos derivados da información obtida sen a autorización expresa e por escrito dos Usuarios titulares dos dereitos.

Queda terminantemente prohibida a alteración do contido ou estrutura deste Sitio Web por parte do Usuario.

No caso de enviar información de calquera tipo a VESTEL, declara, garante e acepta que ten dereito a facelo libremente, que dita información non infrinxe ningún dereito de propiedade intelectual, marca comercial, patente, segredo comercial ou calquera outro dereito. . terceiro, que dita información non é confidencial e que dita información non é prexudicial para terceiros.

VESTEL resérvase o dereito de emprender as accións legais oportunas contra os Usuarios que violen ou infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Hipervínculos

O Sitio Web pode incorporar ligazóns de acceso (hipervínculos ou ligazóns) a outras páxinas web das que VESTEL non é titular. En ningún caso esta posibilidade implicará a existencia de relación entre VESTEL e o propietario do Sitio Web ao que redirixe o devandito hiperenlace, nin sequera a súa aprobación ou aceptación. VESTEL non será responsable da legalidade dos contidos publicados nel.

Quedará prohibido a calquera outro sitio web incorporar un hipervínculo ao sitio web de VESTEL, sen a súa autorización expresa. En todo caso, a devandita autorización implicará que o hiperenlace non se realice de forma que prexudique a imaxe pública e de marca de VESTEL ou do propio Sitio Web, así como a dos terceiros que nel aparecen referenciados.

VESTEL eliminará calquera ligazón tan pronto como teña coñecemento por calquera medio da ilegalidade do seu contido ou de que os bens ou dereitos de terceiros resultan prexudicados dos mesmos.

Política de privacidade do sitio web

Para obter máis información sobre a nosa política de privacidade e protección de datos, consulte a nosa Política de privacidade.

Uso de Cookies

Para utilizar o noso sitio web é necesario o uso de cookies. As cookies utilízanse coa finalidade de facilitar a navegación e ofrecer un servizo personalizado e máis áxil, así como unha ferramenta estatística para obter datos estatísticos sobre o uso do sitio web. En ningún caso se utilizan para almacenar información que poida identificar ao Usuario. Para máis información, consulta a nosa Política de Cookies.

Lei aplicable e xurisdición competente

Os termos e condicións que rexen o sitio web e todas as relacións que poidan xurdir están salvagardados pola lexislación española.

Calquera controversia que poida xurdir polo acceso ou uso do Sitio Web está sometida á xurisdición exclusiva dos Xulgados e Tribunais de Madrid (España).

VESTEL HOLLAND B.V. SUCURSAL EN ESPAÑA 

Todos os dereitos reservados.

This store asks you to accept cookies for performance, social media and advertising purposes. Social media and advertising cookies of third parties are used to offer you social media functionalities and personalized ads. Do you accept these cookies and the processing of personal data involved?

Necessary cookies
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Cookie name Provider Purpose Expiry
PrestaShop-# icecool.com.es This cookie helps keep user sessions open while they are visiting a website, and help them make orders and many more operations such as: cookie add date, selected language, used currency, last product category visited, last seen products, client identification, name, first name, encrypted password, email linked to the account, shopping cart identification. 480 hours
Statistic cookies
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Cookie name Provider Purpose Expiry
collect Google It is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and its behavior. Track the visitor across devices and marketing channels. Session
r/collect Google It is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and its behavior. Track the visitor across devices and marketing channels. Session
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day
_gd# Google This is a Google Analytics Session cookie used to generate statistical data on how you use the website which is removed when you quit your browser. Session
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day
Content not available